نرخ ارز و قیمت جهانی آلومینیوم

  

  دلار بازار تهران : 155000 ریال                              نرخ جهانی آلومینیوم :1687  دلار (LME)

 

 

 

 به روز رسانی : 98/12/20