مدیر سایت

مدیر سایت

استفاده از روشي نوين جهت بررسي خوردگي موضعي آلياژهاي آلومينيوم 2024 6061 در محيطهاي شبه اتمسفر دريايي

چكيده
افزودن برخي عناصر آلياژي مانند مس و روي به آلومينيوم و اعمال عمليات رسوبسختي، باعث ميشود اين آلياژها در
محيطهاي اتمسفري دريايي حساس به انواع خوردگي شوند. رسوبهاي تشكيل شده در زمينه و مرزدانهها، عامل اصلي
خوردگي بشمار مي روند. بمنظور بررسي رفتار خوردگي فلزات در محيطهاي اتمسفري دريايي نياز به محيطي شبيهسازي شده
است تا شرايط مخرب اتمسفري كلريدي را فراهم كند. در اين پژوهش از روشي جديد براي بررسي خوردگي اتمسفري استفاده
شد. در ابتدا نمونهها با شرايط خاص آمادهسازي شده و در مدت زمانهاي گوناگون درون سلولهاي خوردگي قرار گرفتند
به گونه اي كه بلورهاي نمك كلريد سديم، روي سطح نمونهها قرار داده شد و نواحي انتهاي دانه واقع درضخامت نمونهها بررسي
شد. در اين شرايط رطوبت نسبي ٪ 100 بود. مطالعات ميكروسكوپي نشان دادند، آلياژ 7075 بهدليل حضور رسوبات در
مرزدانهها در ك متر از 72 ساعت دچار خوردگي بيندانهاي شده و پس از گذشت زمان، خوردگي بيندانهاي به خوردگي حفرهاي
و پوستهاي شدن تبديل شده است. خوردگي يكنواخت همراه با حفرات ريز براي آلياژ 2024 رخ داده و آلياژ 6061 ميزان
خوردگي به مراتب ك متري نسبت به 2024 و 7075 داشته است. در پايان بمنظور مقايسه رفتار خوردگي روي سطح، آلياژها بر
به مدت 672 ساعت مورد آزمون مهنمكي قرار گرفتند. در اين شرايط، آلياژ 2024 بيش ترين ASTM B اساس استاندارد 117
مقدار خوردگي را داشته است.
واژههاي كليدي: آلياژهاي آلومينيوم، خوردگي اتمسفري دريايي، تركيبات بينفلزي، خوردگي بيندانهاي، خوردگي پوستهاي
شدن
استفاده از روشي نوين جهت بررسي خوردگي موضعي آلياژهاي آلومينيوم 2024
پيشگفتار
آلياژهاي آلومينيوم بهدليل داشتن خواص منحصر به فردي مانند نسبت استحكام به وزن بالا، جوشپذيري
خوب، شكلپذيري عالي و مقاومت به خوردگي نسبتا خوب، بهگونه گسترده در انواع سازهها، صنايع هوايي و
دريايي، خطوط انتقال برق، حمل و نقل و... استفاده مي شوند. با اضافه كردن عناصري مانند مس، روي و
سيليسيوم به آلومينيوم ميتوان به خواص مكانيكي بهينه رسيد. در برخي آلياژهاي آلومينيوم لازم است عمليات
ترمومكانيكي انجام شود. در اين عمليات كه بيش تر ويژه 7000 و 6000 است، ذرات در ، آلياژهاي سري 2000
مرزدانهها رسوب كرده و در نتيجه نواحي اطراف مرزدانه ها از عنصر آلياژي تهي ميشوند و اين خود ميتواند شروعي
براي خوردگي موضعي بويژه خوردگي حفرهاي و بين- دانه اي باشد. بنابراين، آلياژهاي آلومينيوم با استحكام بالا
7075 و 6061 كه در صنايع گوناگون كاربرد ، مانند 2024 فراواني دارند، حساسيت زيادي به خوردگيهاي موضعي
بويژه حفرهاي و بيندانهاي دارند. اين نوع خوردگيها مي توانند شروعي براي انواع خوردگي مثل پوستهاي شدن
و تركهاي (SCC) خوردگي تنشي ،(Exfoliation) خستگي در آلياژهاي آلومينيوم باشند. فرايندهايي مانند
عمليات حرارتي محلولجامد، كوئنچ و رسوبسختي، اثرقابل ملاحظهاي بر تركيب شيميايي موضعي آلياژهاي با
استحكام بالا و قابل عمليات دارد. بهطور كلي هر نوع عملياتي كه باعث از بين رفتن يكنواختي در ميكروساختار
 آلياژ شود مقاومت به خوردگي را كاهش ميدهد

1بررسي خوردگي موضعي آلياژهاي آلومينيوم مورد نظر در محيطهاي هاليدي از اهميت بالايي برخوردار است.
محيطهاي هاليدي شامل يونهاي كلريد و يا بروميد مي توانند لايه رويين روي سطح آلومينيوم را بشكنند و
سبب ايجاد خسارت روي سطح شوند. از سوي ديگر، در اين آلياژها استحكام با انجام عمليات حرارتي و با رسوب
تركيبات شامل مس، روي و منيزيوم افزايش مييابد. (480°C انحلال اين رسوبات در دماهاي بالا ) حدود
محلول فوق اشباع از اين عناصر را بوجود ميآورد كه تحت عمليات حرارتي، تركيبات ريز شامل اين عناصر رسوب
ميكنند. رشد همين تركيبات، سبب ايجاد ساختاري ناهمگون شده كه افزون بر كاهش استحكام، در رشد لايه
پسيو تشكيل شده چه در هوا و چه در محيطهاي آبي، اخلال به وجود ميآورند. از اين رو، محل شروع
حفره دارشدن را ميتوان به نقاط ضعيف در لايه پسيو مرتبط دانست. برخلاف فلزات ديگر كه خوردگي باعث
كاهش كلي ضخامت ميشود در آلومينيوم خوردگي تمايل دارد به صورت موضعي در سراسر سطح، حفرات زيادي
توليد كند و در كل بخش وسيعي از سطح دست نخورده باقي ميماند  2
تا كنون پژوهش هاي زيادي در رابطه با خوردگي موضعي آلياژهاي آلومينيوم در محلولهاي كلريدي انجام
گرفته است. براي مثال، در سال 2004 سينياوسكي و كالينين به بررسي خوردگي آلياژهاي آلومينيوم در آب
دريا پرداختهاند[ 4]، ولي در مجموع ك متر به موضوع خوردگي اتمسفري پرداخته شده است. بتازگي كوزنيكا در
5]، لي و همكارانش ] سال 2009 در مورد آلياژ 2017 6] و نايت و همكارانش در سال 2011 ] روي آلياژ 2012
7 و 8]، مقالاتي در ] در مورد آلياژهاي 2024 و 7050 اين زمينه به چاپ رساندهاند. خوردگي اتمسفري نوع
خاصي از خوردگي بوده كه به علت تشكيل يك لايه الكتروليت روي سطح كه بيش تر فيلم نازكي از رطوبت
است، بوجود ميآيد. ضخامت اين لايه از 100 ميكرومتر تجاوز نميكند و ميتوان فرض كرد اين لايه هميشه اشباع
از اكسيژن است. وقتي فلز در آب يا محلول نمكي مانند كلريد سديم غوطهور است بهدليل كاهش نفوذ اكسيژن در
نواحي كاتدي نرخ خوردگي كاهش مييابد، ولي درخوردگي اتمسفري بهدليل اي نكه گاهي لايه الكتروليت
روي سطح خشك ميشود يك شرايط تناوب خشك و تر .[ بوجود ميآيد كه باعث تشديد خوردگي نيز ميشود[ 3
يون كلر نقش اصلي در خوردگي را ايفا ميكند. مقدار خورندگي محيط به شدت تابع غلظت يون كلر در اتمسفر
است[ 1]. يون كلر باعث تخريب و سوراخ شدن لايه اكسيدي محافظ ميشود. بر اساس پژوهش هاي
بروكشيتيس و كلارك [ 9] وجود اين يون در اتمسفرهاي دريايي باعث ميشود كه نرخ خوردگي آلومينيوم حدود
22 برابر بيش تر از نرخ خوردگي اتمسفرهاي روستايي شود
حساسيت به خوردگي وابستگي زيادي به ساختار شكل گرفته در فرآيندهاي آلياژسازي، شكلدهي و عمليات
حرارتي دارد. تركيبات بينفلزي نقش بسيار مهمي در خوردگي بيندانهاي دارند. تركيب شيميايي، اندازه، نحوه
توزيع و جهت رشد اين تركيبات از عوامل تأثيرگذار است[ 10 ]. خوردگيهاي موضعي بويژه حفرهاي و
بين دانه اي باعث شده تا كارشناسان در تعيين زمان عمر سازههاي آلومينيومي دچار مشكل شوند و نتوانند
گزارش هاي دقيقي ارائه دهند. برخلاف مطالعات بسيار زيادي كه طي 80 سال روي خوردگي موضعي آلومينيوم
انجام شده هنوز اين خوردگي كاملاً شناخته شده نيست. همانگونه كه بيان شد، بررسي خوردگي بيندانهاي
آلياژهاي آلومينيوم در محيطهاي گوناگون كلريدي، به صورت غوطهوري و به وسيله پلاريزاسيون
الكتروشيميايي انجام شده است در حالي كه اين نميتواند بهدرستي شرايط محيطي واقعي در اتمسفر را بيان كند.
نخستين روش براي بررسي خوردگي اتمسفري قرار دادن نمونهها در نواحي مورد نظر است، ولي اين روش بسيار
طولاني بوده و در بسياري از موارد امكانپذير نيست. روشهايي ديگري هم مانند آزمون مه نمكي وجود دارد
كه محيطي شبيه به اتمسفر دريايي فراهم ميكنند، ولي باز محدوديتهايي در استفاده از آن ها وجود دارد. در اين
پژوهش روشي نوين براي بررسي خوردگي اتمسفري دريايي بكار برده ميشود بهگونه اي كه با آغشتهكردن
سطح آلياژ با نمك كلريد سديم و قراردادن آن در محيطي مرطوب شرايطي خورنده براي ايجاد خوردگي ايجاد
مي شود. با اين كار ميتوان محيطي شبيه به اتمسفرهاي دريايي ايجاد كرد و نتايج بدست آمده را با شرايط واقعي
تعميم داد.
در رابطه با خوردگي اتمسفري آلومينيوم مطالب اندكي به چاپ رسيده است حتي از فلزاتي مانند فولاد كمكربن،
روي و مس، كم تر به اين موضوع پرداخته شده است. با توجه به اهميت موضوع و مقاله هاي اندك چاپ شده در
اين زمينه بنظر ميرسد اين مقوله هنوز نياز به پژژوهش ها ي بيش تري داشته باشد. شمار زيادي از
خسارتهاي ناشي از خوردگي در صنعت از لبه سازه ها و قطعات است. در اين پژوهش سعي بر آن است كه رفتار
در (End Grain) خوردگي موضعي از نواحي انتهاي دانه محيطي شبيهسازي شده از اتمسفر دريايي براي آلياژهاي
7075 و 6061 كه كاربردي ، رسوبسختي شده 2024 بسيار گسترده در صنايع هوافضا و دريايي دارند، بررسي
شود. به اين منظور، يك سري سلول خوردگي خاص طراحي شد. ويژگي اين سلولها اين است كه براي سطح
مقطع مورد نظر نمونه شرايطي فراهم ميكند كه بدون تماس مستقيم با محلول، شرايط محيطي حاوي يون كلر
را ايجاد كند. سطح مقطع نمونهها در طرف ضخامت در معرض محيط خورنده قرار ميگيرند. آزمون مهنمكي
روشي معمول در مطالعات خوردگي اتمسفري دريايي است كه شرايطي تشديد شده از محيط خورنده دريايي را
فراهم ميكند و در اين پژوهش بمنظور مقايسه رفتار خوردگي سطوح نمونهها استفاده شد.
مواد و روشها
در اين پژوهش از سه آلياژ آلومينيوم شامل آلياژهاي6061 استفاده شد. -T 7075 و 4 -T 2024 و 6 -T3
تركيب شيميايي آلياژهاي مورد استفاده به وسيله دستگاه كوانتومتر اندازهگيري شده و در جدول 1 نشان داده شده
است. بمنظور بررسي خوردگي اتمسفري، شرايط آزمايشي طراحي شد كه محيطي شبيهسازي شده از اتمسفر دريايي
را فراهم كند. به اين منظور، از هر كدام از آلياژها تعداد 2 سانتيمتر به وسيله قيچي × 1 × 0/ 16 نمونه با ابعاد 23
بريده شد بهگونهاي كه سطح مقطع محل مورد بررسي عمود بر جهت نورد بود. شكل 1الف سطح مورد نظري كه
در معرض محيط خورنده قرار گرفته را نشان ميدهد. تا SiC سطح مقطع مورد نظر كاملا با كاغذ سمباده
شماره 2500 سمبادهكاري و سپس به وسيله خمير آلومينا تا 6 ميكرومتر پوليش شد. سپس تمام سطوح ديگر
نمونه با لاك پوشانده شده تا در روند خوردگي تاثيري نداشته باشند. براي انجام آزمايش از يك سري سرنگ
استفاده شد. نمونهها به ته پيستونها چسبانده شده و پس از شستشو با اتانول و خشك كردن، مقداري بلور نمك
روي سطح مقطع تمام نمونهها (NaCl) كلريد سديم ريخته شد و سپس داخل سرنگها قرار گرفتند و در جاي
ثابتي بدون حركت نگه داشته شدند. براي تهيه شرايطمحيطي اتمسفري مرطوب، به داخل سرنگها آب مقطر
تزريق شد بهگونه اي كه تا نيمه نمونه بالا بيايد و در آخر محيط داخل سرنگها يا همان سلولهاي آزمايش
خوردگي توسط موم بسته شد تا بر اساس استاندارد محيطي با رطوبت نسبي ٪ 100 ASTM E104-85
داشته باشيم. تمام اين مراحل به اين منظور انجام شد كه محلول در تماس مستقيم با محل مورد بررسي نمونه
نباشد و شرايطي از خوردگي اتمسفري ايجاد شود. تصوير سلولهاي خوردگي و روش قرار گرفتن نمونهها در آن ها
در شكل 1ب مشاهده ميشود. نمونهها در مدت زمانهاي 504 و 672 ساعت از ،336 ،168 ،96 ،72 ،48 ،24
سلول خوردگي خارج و با آب مقطر شسته و خشك شدند. براي بالا بردن دقت در هر زمان از دو سلول خوردگي با
شرايط يكسان استفاده شد. در آزمايشي ديگر از هر سه آلياژ تعداد دو نمونه با ابعاد
5 سانتيمتر تهيه و پس از سمباده كاري تا × 5 × 0/13 در ASTM B شماره 1200 ، بر اساس استاندارد 117
دستگاه آزمون مهنمكي به مدت 672 ساعت قرار داده شدند.
براي از بين بردن محصولات خوردگي، بر اساس نمونهها به مدت پنچ دقيقه در ASTM G استاندارد 1
20 كه با g CrO 50 و 3 ml H3PO محلول(% 85 وزني) 4 90°C آب مقطر به حجم يك ليتر رسيده است در دماي
قرار گرفتند. براي نمايان كردن ريزساختار و نحوه دانه بندي از محلول زير استفاده شد.
2/5 ml HNO 65% وزني) 3 )+1/5 ml HCl ( 37% وزني ) + 1 ml HF ( 48% وزني )+ 95 ml H2O
بمنظور مطالعه رفتار خوردگي از ميكروسكوپ الكتروني و نرمافزار EDS مجهز به آناليز (SEM) روبشي
پردازش گر تصوير براي تعيين مقدار نفوذ خوردگي استفاده شد.
نتايج و بحث
پيش از اين كه به تفسير تصاوير و نتايج پرداخته شود، در نظر گرفتن اين نكته اهميت دارد كه هدف از اين
پژوهش بررسي خوردگي از نواحي انتهاي دانه بوده است براي همين تمام نمونهها به (End Grain)
غير از نمونههاي آزمون مهنمكي، در راستاي عمود بر جهت نورد و از ناحيه سطح مقطع ضخامت مورد بررسي
قرار مي گيرند.
از نمونههاي EDS و آناليز SEM شكل 2 تصاوير خارج شده از سلول خوردگي پس از 672 ساعت ( چهار
هفته) را نشان ميدهد. همان گونه كه از تصاوير مشخص است، مقدار خوردگي در آلياژهاي 2024 و 7075 به
مراتب بي شتر از آلياژ 6061 بوده است. محصولات خوردگي به رنگ خاكستري كاملا روي سطح نمونهها
ديده ميشوند. مقدار بالاي آلومينيوم و اكسيژن در محصولات خوردگي بهدليل تشكيل لايه اكسيدي از
است. درمورد آلياژ 2024 (Al2O اكسيد آلومينيوم ( 3 مقدار شايان توجه مس و براي آلياژ 7075 هم مقدار بالاي
روي در محصولات خوردگي نشان از تشكيل تركيبات مس و روي دارد. حضور كلر نيز حاكي از شركت آن در تشكيل
محصولات خوردگي و تشكيل تركيبات كلردار است. براي تعيين نوع خوردگي و بررسي رفتار آن نياز است
كه محصولات خوردگي كاملا از روي سطح برداشته شوند. استفاده شد. ASTM G براي اين منظور از استاندارد 1
پس از پاك شدن محصولات خوردگي، روي سطح آلياژ 7075 تركهاي بزرگ با عمق زياد مشاهده ميشود. نتايج
حاكي از آن است كه حتي در زمانهاي خيلي كوتاه خوردگي بيندانهاي وجود داشته است. در شكل 3 وقوع
ترك در لحظات ابتدايي مشاهده ميشود. در اين شكل
نمونه به مدت 72 ساعت در سلول خوردگي قرار داشته
است. در بررسي نمونههايي كه در مدتهاي ك متر مانند 48 ساعت در سلول خوردگي بودهاند چنين تركهايي
مشاهده نشده است. بنابراين، ميتوان نتيجه گرفت شروع خوردگي در بين ساعتهاي 48 تا 72 بوده است.
شكل 4 سطح مقطع آلياژ 7075 را كه به مدت 168 ساعت در سلول خوردگي بوده است را نشان ميدهد. در
اين مدت تركها رشد كرده و به صورت تركي با طول بزرگ و عمق زياد در راستاي موازي با كشيدگي دانهها
پيشروي داشته است. بر اساس اندازهگيريهايي كه با ميكروسكوپ الكتروني روبشي انجام گرفت، طول دهانه
ترك در مواردي به 20 ميكرون رسيده است. در شكل 4 دهانه ترك در بزرگنمايي بالاتر نيز نشان داده شده است.
با گذشت زمان تركها بزرگ تر شدهاند بهگونه اي كه در نمونههايي كه به مدت 672 ساعت در سلول خوردگي
بودهاند، تركها تبديل به حفراتي بزرگ و عميق شدهاند. اين خوردگي را ميتوان از نوع خوردگي پوستهاي شدن
در نظر گرفت. همانگونه كه در شكل 5 (Exfoliation) نشان داده شده است، تقريبا در تمام سطح، حفرات ريزي
نيز مشاهده ميشود. اين حفرات بهدليل مستعد بودن آلياژ به خوردگي حفرهاي در محيطهاي حاوي يون كلر است.
يون كلر شعاع يوني نسبتاً كوچكي داشته و ه مچنين، در محلولهاي آبي از موبيليته بالايي برخوردار است. بنابراين،
در لايه اكسيدي روي سطح نفوذ كرده و باعث تشكيل در OH- ميتواند جانشين Cl- ، حفره ميشود. هم چنين
كند و اين باعث AlCl شود و توليد 3 Al(OH) تركيب 3 ميشود فيلم اكسيدي محافظ، خاصيت خود را از دست
بدهد[ 1] . خوردگي اصلي كه موجب خسارت و گه گاه شكست زود هنگام قطعه ميشود، تركهاي بزرگ و
عميقي است كه در شكل 5 به وضوح مشاهده ميشود. در اطراف ترك اصلي يك سري شيارهايي نيز مشاهده مي-
شود. اين شيارها بهدليل وقوع مكانهاي كاتدي و آندي در اطراف ترك است، ولي اين مسئله كاملا روشن است كه
خوردگي در محل ترك به صورت كاملا موضعي تشديد شده است.
بمنظور بررسي چگونگي وقوع خوردگي بايد به دانه بندي آلياژ توجه كرد. همانگونه كه در شكل 6الف
مشاهده ميشود، دانهها با جهتگيري يكساني در امتداد يك ديگر كشيده شدهاند. با مقايسه نمونههاي خورده شده
ديده ميشود كه هميشه جهت ترك موازي با جهت كشيدگي دانههاست. هم چنين، براي بررسي رفتار
خوردگي ناگزير بايد به بررسي ذرات بينفلزي پرداخت زيرا اين ذرات باعث ايجاد مكانهاي ترجيهي براي شروع و
ادامه خوردگي ميشوند. اين ذرات با رسوب در ساختار و مرزدانهها عامل اصلي وقوع خوردگيهاي موضعي از جمله
بيندانهاي و حفرهاي هستند. شكل 6ب ذرات بينفلزي در ساختار آلياژ 7075 را نشان ميدهد كه رنگ روشنتر از
زمينه دارند. همان گونه كه مشاهده ميشود، بخشي از ذرات بينفلزي در مرزدانهها رسوب كردهاند. اين رسوبات
به صورت پراكنده توزيع شده و اشكال نامنظمي دارند. نشان ميدهد كه اين رسوبات حاوي EDS نتايج آناليز
هستند. نكته داراي Fe و Si ،Mn ،Cu ،Al عناصر در اين تركيبات ،Fe حضور عنصر EDS اهميت در آناليز
يك عنصر مضر در ساخت آلياژهاي Fe . رسوب كرده است آلومينيوم است و بهگونه ناخواسته وارد آلياژ ميشود و
موجب بوجود آمدن تركيبات بينفلزي آهندار زيادي ميشود[ 11 ]. اين Al7Cu2Fe و Al6Fe ،Al3Fe مانند
به عنوان ذرات كاتدي محل آزاد Al3Fe رسوبات و بويژه در pH . ميشوند (OH-) شدن يونهاي هيدروكسيل
محل اين رسوبات به علت احياي اكسيژن بهگونه موضعي قليايي ميشود و زمينه اطراف خورده ميشود و حفرهها
جوانه ميزنند. در برخي از موارد، رسوبات در حين آلياژسازي و طي مرحله ريختهگري در اثر واكنش عناصر
آلياژي اصلي با عناصر ناخالصي نظير آهن تشكيل
مي شوند. با توجه به حضور درصد شايان توجهي از آهن در
آلياژ و از سوي ديگر، حلاليت كم آهن در زمينه آلومينيوم
انتظار ميرود كه آهن اضافه بر حد حلاليت، در حين
.[ انجماد به شكل فازهاي غني از آهن رسوب دهد [ 11
در شكل 7 تركهاي خوردگي بيندانهاي مشاهده
مي شود كه موازي با جهتگيري دانههاست. اين تركها در
محيطهاي خورنده با گذشت زمان رشد كرده و ميتوان
گفت خوردگي بيندانهاي به پوستهاي شدن تبديل
مي شود. با شروع خوردگي موضعي زمينه بهطور سطحي
حل ميشود، اما طول رسوبات كاتدي محدود به سطح
نيست بلكه در عمق نمونه فرو ميرود. بنابراين، انحلال
زمينه از لايههاي سطحي به سمت داخل نمونه منتقل
ميشود. انحلال زمينه آلومينيوم ميتواند به سطح زيرين
اين رسوبات برسد. در اين صورت زمينه براي ادامه
پيشروي از زير رسوبات كانال ميزند. با اين مكانيزم پيوند
رسوب با زمينه سست شده و سرانجام رسوب از زمينه جدا
.[ ميشود.[ 11
تقريبا بيش تر بررسيهاي ميكروسكوپي 32 نمونه از
آلياژهاي 2024 و 6061 كه مانند 7075 در سلول
خوردگي قرار داشتهاند نشان ميدهد كه در هيچ يك از
نمونهها ترك مشاهده نشده است. خوردگي در اين آلياژها
به گونه يكنواخت و حفرهاي بوده است. آلياژ 2024 پس از
قرارگيري در سلول خوردگي مانند 7075 به سرعت ازخود واكنش نشان داده و خورده شده است. بهگونه اي كه
در همان ساعات ابتدايي محصولات خوردگي روي سطح
نمايان شدهاند، ولي با شستشوي محصولات خوردگي
مشاهده ميشود خوردگي از نوع حفرهاي و يكنواخت بوده
و هيچ گونه آثاري از ترك ديده نميشود. آلياژ 6061 بر
خلاف دو آلياژ ديگر نرخ خوردگي بسيار پاييني داشته و
تنها تعداد معدودي حفره روي سطح آن مشاهده ميشود.
از سطح نمونههاي خورده شده را SEM شكل 8 تصاوير
نشان ميدهد كه از محصولات خوردگي پاك شدهاند.
آزمون مهنمكي
بمنظور مقايسه نوع خوردگي در سطوح گوناگون فلز،
آلياژها مورد آزمون مهنمكي به مدت 672 ساعت قرار
گرفتند. در اين آزمون محل مورد بررسي سطح آلياژها
بوده است. براي بررسي ابتدا نياز است كه نحوه دانهبندي
و قرارگيري رسوبات بينفلزي تعيين شود. شكل 9 الف
چگونگي دانهبندي آلياژ 7075 و شكل 9 ب ذرهاي
بين فلزي كه در ساختار فلز قرار گرفته است را نشان
مي دهد. اين ذرات باعث تشديد اختلاف پتانسيل بين
نواحي گوناگون ساختار فلز شده و خوردگي را تشديد
مي كنند. در مورد آلياژ 2024 و 6061 نيز تقريبا دانهبندي
مشابهي با آلياژ 7075 مشاهده شد. همانگونه كه در
شكل 9 ب مشخص است، رسوب ذرات بينفلزي كه با
رنگ روشن مشاهده ميشود در ساختار كاملا مشهود
است. اين ذرات ماهيت كاتدي داشته و خوردگي موضعي
از نواحي SEM را تشديد ميكنند. شكل 10 تصاوير
خورده شده آلياژها را نشان ميدهد. تركهاي ايجاد شده
و وقوع خوردگي بيندانهاي و حفرهاي در آلياژ 2024
مشاهده ميشود. از عوامل موثر بر خوردگي آلياژ 2024
حضور يون مس در لايه اكسيد آلومينيوم است. در حين
رشد فيلم اكسيدي، احيا اكسيژن به وسيله اكسيداسيون
آب بر سطح آلومينيوم خالص قابل صرف نظر است زيرا به
دليل مقاومت بالاي لايه اكسيدي انتقال الكترون از فصل
مشترك لايه اكسيدي/الكتروليت به سمت فلز ناچيز است،
اما عناصر آلياژي اصلي، مانند مس يا تركيبات بينفلزي
حاوي مس ميتوانند مكانهاي كاتدي مناسبي جهت احيا
اكسيژن باشند [ 12 ]. در تصاوير شكل 10 و تصاوير
ميكروسكوپي ديگر مشخص است مقدار خوردگي آلياژ
2024 و 7075 به شدت بي شتر از 6061 بوده است. شكل
11 ميزان عمق و پهناي عميقترين حفره در آلياژهاي
2024 و 7075 را نشان ميدهد. آلياژ 2024 داراي
حفره اي با عمق 230 و پهناي 1225 ميكرون بوده است.
پس بي شترين مقدار خوردگي را داشته است.
در تمام نمونهها اين موضوع ديده ميشود كه خوردگي
آلياژهاي 2024 و 7075 در شرايط محيطي دريايي حاوي
يون كلر موضعي بوده و بيش تر به صورت حفره و گاهي به
صورت تركهاي بين دانهاي رخ مي دهد. بيش تر بررسيها
نشان ميدهند كه خوردگي بيندانهاي آلياژهاي آلومينيوم
بهدليل تشكيل سلولهاي گالوانيكي كه در مرزدانهها
بوجود ميآيند، رخ مي دهد. در واقع ميتوان گفت تركيب
شيميايي متفاوت تركيب بينفلزي و فاز زمينه باعث ايجاد
يك پيل گالوانيك بين اين دو بخش شده است. واكنش
كاتدي در اين پيل احياي اكسيژن و تشكيل يون
هيدروكسيد است كه در اثر لايه اكسيدي اطراف تركيب
بينفلزي حل ميشود. وقتي اين لايه حل شد، قليايي
شدن موضعي موجب ايجاد خوردگي شياري در فصل
مشترك بين ذره و زمينه ميشود. واكنش آندي متناظر با
واكنش كاتدي مزبور نيز رشد لايه پسيو بر روي زمينه و
افزايش ضخامت اين لايه است. ضمن اين كه واكنش
آلومينيوم با يون كلر موجود در محيط ميتواند محصول
خوردگي را در تركيب بينفلزي ايجاد كند[ 13 ]. در مورد
آلياژهاي سري 2000 خوردگي بيندانهاي بستگي به
ميزان مس و منيزيم موجود در آلياژ دارد. رسوب
كاتدي است) يا ،α -Al نسبت به ) Al2Cu فاز
آندي است) ،α-Al نسبت به ) Al2Mg و 3 Al2CuMg
.[ باعث خوردگي بيندانهاي ميشود[ 14
گفتني است در بررسيهاي ميكروسكوپي از سطح آلياژ
7075 خورده شده مقدار كمي تركهاي بيندانهاي
مشاهده شد. از اين مطلب ميتوان نتيجه گرفت با اين كه
اين آلياژ از نواحي انتهاي دانه و از طرف ضخامت قطعه در
محيطهاي كلريدي بسيار مستعد به خوردگي بيندانهاي
است، ولي در روي سطح مقدار خوردگي كم تري نسبت به
آلياژ 2024 داشته است. البته، از اين مطلب نميتوان
نتيجه گرفت كه آلياژ 7075 مستعد به اين نوع خوردگينيست بلكه ميتوان گفت در شرايط اتمسفري كلريدي
نسبت به آلياژ 2024 مقاومت بي شتري نسبت به خوردگي
بيندانهاي در روي سطح داشته است. بيان اين نكته
7075 و 6061 در ، ضرورت دارد كه هر سه آلياژ 2024
محيطهاي كلريدي بويژه در محيطهايي مانند آب دريا
مستعد به خوردگي بيندانهاي و حفرهاي هستند.
نتيجهگيري
نتايج نشان ميدهند كه روش استفاده شده در اين
پژوهش روشي مناسب در مطالعه خوردگي اتمسفري است
زيرا شرايط تشديد شده اتمسفري را فراهم ميكند و مكان
مورد بررسي در تماس مستقيم با محلول نيست.
در بررسي نواحي انتهاي دانه واقع در ضخامت، آلياژ
7075 بسيار مستعد به خوردگي موضعي بوده است.
به گونه اي كه ابتدا از تركهاي بيندانهاي شروع شده و
سپس به خوردگي پوستهاي شدن تبديل شده است. اين
آلياژ در مدت زمان كمتر از 72 ساعت ترك خورده و با
گذشت 168 ساعت دهانه ترك نزديك به 20 ميكرون
رسيده است. آلياژ 2024 در نواحي انتهاي دانه دچار
خوردگي يكنواخت همراه با حفرات ريز شده است، ولي در
بررسي سطح آن در آزمون مهنمكي بيش ترين مقدار
خوردگي را با داشتن حفرههايي با عمق حدود 230 و
پهناي 1225 ميكرون داشته است. آلياژ 6061 ، هم از
نواحي انتهاي دانه و هم روي سطح ك مترين مقدار
خوردگي را داشته است.
از متفاوت بودن نتايج دو آزمايش ميتوان نتيجه گرفت
بررسي خوردگي در نواحي انتهاي دانه واقع در ضخامت
قطعه اهميت بالايي دارد زيرا حاوي نتايج جديدي است.


آشنایی با آلومینیوم و آلیاژهای آن


2-1- مشخصات فیزیکی آلومینیم

آلومینیوم از عناصر اصلی گروه Ш جدول تناوبی است. عدد اتمی آن 13 جرم اتمی آن در اندازه گیری فیزیکی 9901/26 آنگسترم ودر اندازه گیری شیمیایی 98/26 تعیین شده است.
شعاع اتمی آن در 25 درجه سانتیگراد برابر42885/1 آنگسترم وشعاع یونی آن از روش گلداسمیت برابر 57/0 آنگسترم بدست آمده است که در ساختمان FCC و بدون هیچگونه تغییر شکل آلوتروپیکی متبلور می شود.
Si وMg با عدد اتمی 14و12 همسایه های اصلی آلومینیم می باشند. ثابت کریستالی آلومینیوم و مطابق شرایط فیزیکی قطر اتمی آن dAl=2.8577A0 می باشد .بدیهی است
حلالیت آلومینیوم به نسبت زیادی به قطر اتمی آن بستگی دارد ومطابق آنچه در مباحث متالورژی فیزیکی بیان می شود اختلاف قطر اتمهای حلال و محلول نباید از 15% تجاوز کند در حالیکه شکل ساختمانی والکترونهای مدار آخر نیز در این حلالیت بی تاثیر نیستند.
بطور مثال در مورد منیزیم و سیلسیم فاکتور اندازه اتمی نسبت به آلومینیم مطابق روابط زیر است:

و اختلاف در مدار آخر به ترتیب (1+)برای Mg و (1-) برای Si می باشد. اعداد همسایگی Mg و Si به ترتیب 6(منشور فشرده) و4(ساختمان الماس) در مقایسه با 12 برای Al است؛که در مجموع
می توان گفت حلالیت جامد سیلسیم در آلومینیم ناچیز وحلالیت منیزیم از مقدار بیشتری برخوردار است.
با توجه به حلالیت نفوذی عناصر در آلومینیم اتمهایی با قطر کوچک : (کربن54/1،ازت40/1،بر75/1،هیدروژن74/0واکسیژن20/1 آنگسترم) را میتوان پیش بینی کرد که از طریق بین نشینی و نفوذی در آلومینیم،محلول جامد تشکیل دهند ولی تاثیر انرژی آزاد مناسب و تشکیل ترکیبات بین فلزی و غیرفلزی مانع حلالیت عناصر فوق(بجز هیدروژن)در آلومینیم می گردد و تشکیل ترکیباتی مانندAl4C3،AlN،AlB2،Al2O3وAl5C3N را باعث می شوند.
از بحث فوق نتیجه می شود که عناصر با قطر اتمی بیشتر از 1.17A0نمیتوانند در آلومینیوم به طریق بین نشینی حل شوند و هیدروژن تنها عنصری است که حلالیت آن در حالت جامد مسلم میباشد.
آلومینیوم جامد با عدد همسایگی 12 فاصله همسایگی 2.86 A0 بعد از ذوب دارای عدد همسایگی 11و فاصله همسایگی بیش از A038 میگردد.
ضریب انبساط خطی حدود 4  % است، گرمای نهان گداز این عنصر 5/2 کیلوکالری بر مول می باشد که در مقایسه با گرمای تبخیر (6/69کیلوکالری برمول) نسبت آن حدود 27است و به همین دلیل در جریان ذوب احتمال تبخیر و تصعید آن نیست.

2-2- تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیوم

1- آلیاژهای کارپذیر (Wrought Alloys) که قابلیت پذیرش انواع و اقسام کارهای مکانیکی (نورد،فورج،اکستروژن) را دارند.
2- آلیاژهای ریختگی (Casting Alloys)

آلیاژهای کارپذیر هم خود به دودسته تقسیم می شوند:

1- آلیاژهای عملیات حرارتی ناپذیر، این آلیاژها با عملیات حرارتی سخت نمی شوند و تنها بوسیله کار سرد سخت می شوند.
2- آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر، این آلیاژها بوسیله عملیاتهایی مانند پیرسازی (Aging) طبیعی و مصنوعی سخت می شوند.

استانداردهای طبقه بندی آلومینیم در کشورهای مختلف متفاوت است در اینجا از استاندارد A.A (انجمن آلومینیم) که یک استاندارد آمریکایی است استفاده می شود.
استاندارد A.A هر آلیاژآلومینیم را با 4 عدد مشخص کرده و در 8 گروه طبقه بندی کرده است که:
- عدد اول گروه اصلی را مشخص می کند.
- دومین عدد تغییر آلیاژ را نسبت به آلیاژ اولیه نشان می دهد.
- سومین و چهارمین عدد خلوص آلومینیم یا درصد مقدار سایر عناصر را نشان می دهد.
8 گروه اصلی به ترتیب زیر هستند:گروه1: معروف به سری 1000 با خلوص حداقل %99 آلومینیم. غیر قابل
عملیات حرارتی، مقاومت خوب حرارتی و خوردگی دارد، هادی خوب
الکتریسیته است، خواص مکانیکی پایین دارد، قابلیت ماشین کاری و
قابلیت انواع شکل دادنش بالاست(کارپذیری عالی).
دو عدد سوم و چهارم آلیاژ نشان دهنده مقدار آلومینیم است

بطور مثال در آلیاژ1050 داریم:
یعنی در این آلیاژ باید حداقل%5/99 آلومینیم داشته باشیم.

گروه2: سری 2000،عنصر آلیاژی اصلی آن مس است. قابل عملیات حرارتی
است، خواص مکانیکی بالایی دارد ولی مقاومت خوردگی آن نسبت به
سری 1000 کم است.

گروه3: سری 3000، مهمترین عنصر آلیاژی منگنز و بعد منیزیم است، غیر قابل
عملیات حرارتی، دارای استحکام کم تا متوسط، کارپذیری خوب که قابل
مصرف عمومی است.

گروه4: سری 4000، عنصر آلیاژی اصلی آن سیلسیم است، اکثراً غیر قابل
عملیات حرارتی، دارای نقطه ذوب پایین و مناسب برای آندایزینگ.

گروه5: سری 5000، عنصر آلیاژی اصلی منیزیم و بعد منگنز است. عملیات
حرارتی ناپذیر، با تغییر مقدار منیزیم استحکام تغییر می کند. قابلیت
جوشکاری خوبی دارد و در محیطهای آبی مقاومت بسیار خوبی دارد.

گروه6: سری 6000، عناصر آلیاژی اصلی سیلسیم ومنیزیم هستند، قابل عملیات
حرارتی، فرم پذیری خوبی دارند، استحکام متوسط تا زیاد و مقاومت به
خوردگی خوبی دارند.

گروه7: سری 7000، عنصر آلیاژی اصلی روی است، قایل عملیات حرارتی
است واستحکام بالایی دارد.

گروه8: سری 8000، دارای عناصر آلیاژی آهن وسیلسیم، غیر قابل عملیات
حرارتی ،دارای خواص مختلف مناسب برای تولید فویلهای صنعتی با ضخامت بسیار کم

.2-2-1-علائم نامگذاری حالات سختی و انواع عملیات حرارتی

علائم نامگذاری حالات سختی و انواع عملیات حرارتی که عموماً توسط بیشتر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد بر پایهنظام دسته بندی آمریکایی (A.A) می باشد. این سیستم هر دو گروه آلیاژهای غیر قابل عملیات حرارتی(کرنش سختی پذیر) و آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر را در بر میگیرد.
علائم نامگذاری مذکور توسط جامعه آلومینیم(A.A) در قالب مجموعه های «اطلاعات و استاندتردهای آلومینیم» و«عملیات تمپر سختی برای محصولات آلومینیم و آلیاژهای آن» تعریف شده اند. این نظام دسته بندی A.A به منظور استفاده در کشورهای (CEN) در استانداردهای اروپایی (EN515) برای آلومینیم و آلیاژهای کارپذیر آن نیز توسعه یافته است. همچنین دیگر سازمانهای بین المللی نظیر ISO وAECMA هم از این طبقه بندی استفاده می کنند.
علائم نامگذاری حالات و عملیات مختلف بر روی آلیاژهای آلومینیم بصورت یک پسوند مورد استفاده قرار می گیرند که پس از نشانه نامگذاری آلیاژ با یک خط پیوند(-) از این نشانه جدا میشوند.
عملیات و حالات اصلی با حروف پسوندF،O،H،WوT معرفی می شوند و بدنبال این حروف یک یا چند عدد می آید. این اعداد نشاندهنده بخشهای فرعی عملیات اصلی می باشند.
علائم حالت مختلف مطابق استاندارد A.A بدین شرح است:
F: ساخته شده بدون کنترل بر خواص مکانیکی
O: آنیل شده (تبلور مجدد شده)
O1: از دمای آنیل کردن به آرامی سرد شده
O2: انجام عملیات ترمودینامیکی برای شکل دهی سوپر پلاستیک
O3: انجام عملیات همگن سازی برای بهبود شکل پذیری
H: کار سخت شده (کرنش سخت شده)
حرف H همواره با دو یا چند عدد همراه است که این اعداد نشان دهنده موارد
زیر می باشند:
عدد اول: عملیات اصلی انجام شده را نشان می دهد و شامل یکی از اعداد زیر
است:
1- کرنش سخت شده بدون عملیات حرارتی اضافه
2- کرنش سخت شده وبطور جزئی آنیل شده
3- کرنش سخت شده و پایدار شده توسط عملیات حرارتی
4- کرنش سخت شده و لاک زده یا رنگ شده
عدد دوم: میزان سخت کاری را نشان می دهد و شامل یکی ازاعداد زیر است:
1- 8/1سخت
2- 4/1سخت
4- 2/1سخت
6- 4/3سخت
8- تمام سخت
9- خیلی سخت (برای کاربردهای ویژه)
3و5و7- عملیات تغییر سختی واسطه ای
عدد سوم: تغییرات عملیات مختلف(مرتبط با اعداد اول و دوم) را نشان میدهد:
مثالها:
H34 = کرنش سخت شده و پایدار شده- 2/1سخت
Hxx5 = کرنش سخت شده- برای لوله های جوشکاری شده
W: عملیات حرارتی محلولی (سختی محلولی)
عملیات حرارتی محلولی،نوعی عملیات تغییر سختی ناپایدار می باشد. این
عملیات بر روی آلیاژهایی که بطور خودبخودی در دمای محیط پیر می شوند
پس از عملیات انحلال روی می دهد. این نشانه (W) تنها در حالتی بکار می
رود که مدت زمان پیر شدن همراه آن نشان داده شود نظیر W1/2h.
T: عملیات حرارتی برای کسب بازپخت های پایدارتر از F،O یا H. در این
حالت می توان یک کرنش سختی اضافه نیز داشت. Tهمواره با یک یا چند
عدد پس از آن همراه است که این اعداد نشان دهنده موارد زیر می باشند:
عدد اول: عملیات اصلی انجام شده را نشان می دهد و شامل یکی از اعداد
زیر است:
1- سرد شده از درجه حرارت زیاد فرآیند شکل دادن و پیرسازی طبیعی
برای کسب شرایط پایداری واقعی
2- سرد شده از درجه حرارت زیاد فرآیند شکل دادن،کار سرد و
پیرسازی طبیعی برای کسب شرایط پایداری واقعی
3- عملیات حرارتی محلولی،کار سرد و سپس پیرسازی طبیعی برای کسب شرایط پایداری واقعی
4- عملیات حرارتی محلولی و پیرسازی طبیعی برای کسب شرایط پایداری واقعی
5- سرد شده از درجه حرارت زیاد فرآیند شکل دادن و سپس پیرسازی مصنوعی
6- عملیات حرارتی محلولی و پیرسازی مصنوعی
7- عملیات حرارتی محلولی و فوق پیری(Overaged) همراه با پایداری
8- عملیات حرارتی محلولی، کار سرد و سپس پیرسازی مصنوعی
9- عملیات حرارتی محلولی،پیرسازی مصنوعی و سپس کار سرد
10- (فقط در نظام دسته بندی آمریکایی A.A) سرد شده از درجه
حرارت زیاد فرآیند شکل دادن،کار سرد و سپس پیرسازی مصنوعی
اعداد اضافی: این اعداد تغییرات در عملیات T1 تا T9 را نشان می دهند.
اعداد اضافی، بیانگر تغییرات در عملیات اصلی می باشند که تغییر مهمی در
خصوصیات محصول را سبب شوند. این اعداد می توانند برای مشخص
کردن یک یا چند عملیات زیر مورد استفاده قرار گیرند:
- عملیات حرارتی محلولی یا عملیات رسوبی
- میزان کار سرد بعد از عملیات حرارتی محلولی
- عملیات تنش گیری
مثالها:
T31: عملیات حرارتی محلولی،کارسرد به میزان حدود 1% و سپس
پیرسازی طبیعی
T3510: عملیات حرارتی محلولی، تنش گیری توسط کشش به میزان
کنترل شده و سپس پیرسازی طبیعی. در این حالت پس از
کشش عملیات تاب گیری انجام نمی شود.
T3511: مشابه T3511 بجز اینکه عملیات تاب گیری جزئی نیز بعد از
کشش انجام می پذیرد تا با تلرانس های استاندارد مطابقت
داشته باشد.

پنج شنبه, 23 بهمن 1393 04:33

آلیاژ های آلومینیوم

آلیاژهای آلومینیوم


آلیاژهای آلومینیوم آلیاژهایی با خاصیت فلزی هستند که معمولاً شامل ۹۰-۹۶٪ آلومینیوم بوده و علاوه بر آن دارای یک یا چند عنصر دیگر هستند که به منظور بهبود خواص به آلومینیوم افزوده شده‌اند. معمولاً این آلیاژهای علاوه بر عناصر آلیاژی اصلی شامل چندین عنصر آلیاژی فرعی نیز هستند که مقدار بسیار کمی داشته ولی تاثیر زیادی بر خصوصیت‌های آنها دارند.

 عناصر آلیاژی
اگرچه بسیاری از فلزات با آلومینیوم تشکیل آلیاژ می‌دهند ولی تعداد کمی از آنها در آلومینیوم حلالیت قابل توجهی دارند که به عنوان افزودنی آلیاژی اصلی بکارروند. در بین عناصر آلیاژی معمول تنها روی، منیزیوم، مس و سیلسیوم حلالیت بالایی دارند.

خواص
آلیاژهای کارشده
مقاومت به خوردگی: بسیاری از آلیاژهای آلومینیوم به علت تشکیل طبیعی لایه‌ی اکسیدی چسبنده به سطح مقاومت به خوردگی اتمسفری و شیمیایی بالایی دارند. این مشخصه در آلیاژهای سری 1xxx، 3xxx، 5xxx و 6xxx بارزتر است.
رسانایی حرارتی: آلومینیوم و آلیاژهای آن رسانایی حرارتی بالایی دارند و با اینکه نسبت به فولاد در دمای پایین‌تری ذوب می‌شوند، اما در صورت مجاورت با آتش دمای آنها کندتر افزایش می‌یابد.
رسانایی الکتریکی: آلومینیوم و برخی از آلیاژهای آن رسانایی الکتریکی بسیار بالایی داشته و از این لحاظ در میان فلزات رسانای تجاری پس از مس در رده‌ی دوم قرار می‌گیرند.
نسبت استحکام/وزن: آلومینیوم با چگالی کم خود برای ساخت آلیاژهای مهندسی مناسب است. گر چه استحکام آلیاژهای پایه آلومینیوم به اندازه استحکام قابل حصول در فولادها نیست ولی نسبت استحکام به وزن این آلیاژها بالا بوده و به این دلیل آلیاژهای تجاری آلومینیوم تعداد زیادی دارند. استحکام اغلب این آلیاژ را می‌توان از طریق رسوب‌سختی و یا کار گرم افزایش داد.
چقرمگی شکست: بسیاری از آلیاژهای آلومینیوم چقرم بوده و در کاربردهایی که مقاومت به شکست ترد و رشد ترک موردنیاز باشد بکار گرفته می‌شوند.
کارپذیری: آلومینیوم و آلیاژهای آن را می‌توان در بسیاری از روش‌های فلزکاری که نیاز به کارپذیری دارند (مانند اکستروژن) بکار گرفت
سهولت اتصال: آلومینیوم و آلیاژهای آن را می‌توان با طیف گسترده‌ای از روش‌های تجاری معمول از قبیل جوشکاری، لحیم‌کاری، پیچ‌کاری، پرچ‌کاری و حتی میخ‌زنی به یکدیگر اتصال داد.
قابلیت بازیافت: بازیافت آلومینیوم و آلیاژهای آن در میان مواد سازه‌ای بسیار ساده است و می‌توان پس از بازیافت آنها را مستقیماً به صورت محصولات کیفیت بالا بکار برد.
آلیاژهای ریختگی
بطور کلی خواص آلیاژهای کارشده در آلیاژهای ریخته‌گی نیز وجود دارد ولی در انتخاب آلیاژهای ریخته‌گی خواص زیر اهمیت دارند:

سهولت ریخته‌گری: این خصوصیت در سری سیلسیم بالای 3xx.x بارز است. میزان بالای سیلسیم باعث جریان‌پذیری خوب و پرشدن قالب می‌شود.
استحکام: آلیاژهای سری 2xx.x استحکام بسیار بالایی دارند ولی ریخته‌گری آنها سخت‌تر بوده و قابلیت پرداخت خوبی ندارند.
پرداخت کار: سری 5xx.x و 7xx.x به علت قابلیت پرداخت خوب مورد توجه‌اند اما ریخته‌گری آنها از گروه 3xx.x سخت‌تر است.
نامگذاری
آلیاژهای آلومینیوم ریختگی و کارشده توسط شماره‌های معینی مشخص می‌گردند. این شماره‌ها نشان می‌دهند که در فرآیند ساخت چه عناصری به آلیاژهای فوق اضافه‌شده و گروه ویژه‌ای از این فلزات را ساخته‌اند.

ANSI و AA
در سیستم نام‌گذاری ANSI و (AA (Aluminum Association برای آلیاژهای کارشده از یک مکانیزم شماره‌دهی چهاررقمی و برای آلیاژهای ریختگی از سیستم شماره‌دهی سه‌رقمی استفاده می‌شود که اولین عدد، معرف گروه‌بندی فلز و مهم‌ترین عنصر آلیاژی اضافه‌شده به آلیاژ است.

آلیاژهای کارشده
سری ترکیب
1XXX آلومینیوم تقریباً خالص
2XXX آلیاژ آلومینیوم  و مس
3XXX آلومینیوم منگنزدار
4XXX آلومینیوم سیلیسیم‌دار
5XXX آلیاژ آلومینیوم و منیزیم
6XXX آلیاژهایی با ترکیب منیزیم، سیلیسیم و آلومینیوم
7XXX آلیاژهایی با ترکیب روی و آلومینیوم و منیزیم
8XXX آلیاژ آلومینیوم با عناصر کمتر متعارف همچون لیتیم
آلیاژهای ریختگی
سری ترکیب
1xx.x آلومینیوم تقریباً خالص
2xx.x آلیاژ آلومینیوم و مس
3xx.x آلومینیوم داری مس، سیلسیم و اندکی منیزیم
4xx.x آلومینیوم سیلیسیم‌دار
5xx.x آلیاژ آلومینیم و منیزیم
6xx.x آلیاژهایی با ترکیب منیزیم، سیلیسیم و آلومینیوم
7xx.x آلیاژهایی با ترکیب روی و آلومینیوم و منیزیم
8xx.x آلیاژ آلومینیوم با عناصر کمتر متعارف همچون قلع و لیتیم

پسوندها نام گذاری
علاوه بر شماره گذاری آلیاژها، برای مشخص کردن یک الیاژ نوع فرایند عملیات حرارتی یا فرایند ساخت آلیاژنیز مبنای شماره گذاری است. برای این نامگذاری از حروف انگلیسی در انتهای نام آلیاژ استفاده می شود، مثلا AA 2024-T4.این نام گذاری تحت استاندارد ملی آمریکا با شماره ANSI H35.1 و با عنوان سیستم تعریف شده تمپر نامیده می شود و برای تمامی روشهای تولید کاربرد دارد. بسته به نوع فرآیند تولید یکی از حروف F برای بدون تغییر و حالت از تولید، O برای آنیل، H برای سخت کردن کرنشی، W برای عملیات حرارتی محلول سازی و T برای عملیات حرارتی دیگر از جمله رسوب سختی برای نامیدن آلیاژها بکار می رود.
بصورت کامل تر :

F برای حالت بدون تغییر و از تولید
O برای حالت آنیل شده
H برای حالت کرنش سخت شده (کار سرد شده):
برای عدد اول در رده HXX
H1 کرنش سخت شده بدون عملیات حرارتی
H2 کرنش سخت شده و جزیی آنیل شده
H3 کرنش سخت شده و پایداره شده از طریق عملیات حرارتی دمای پایین
عدد دوم در رده HXX ( در صورت وجود) بیانگر مقدار سختی به دست آمده نسبت به حالت سختی حداکثر در آن عملیات سخت کاری است.
HX2 بیانگر سختی به میزان 1/4 سختی حداکثر است.
HX4 بیانگر سختی به میزان 1/2 سختی حداکثر است.
HX6 بیانگر سختی به میزان 3/4 سختی حداکثر است.
HX8 بیانگر سختی به میزان حداکثر است.
HX9 بیانگر سختی بیشتر از سختی حداکثر است.
T برای حالتی است که آلیاژهای تحت عملیات حرارتی قرار گرفته باشند.این حالت بیانگر تمپر هایی است که پایدار هستند ( البته به غیر از حالات Fو O یا H)، بر خلاف حالت نام گذاری W.
T1 سرد شده از یک فرایتد شکل دهی، با درجه حرارت بالا و پیر شده به صورت طبیعی
T2 سرد شده از یک فرایتد شکل دهی، با درجه حرارت بالا، کار سرد شده و پیر شده به صورت طبیعی
T3 عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده، کار سرد شده و پیر شده به صورت طبیعی
T4 عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده و پیر شده به صورت طبیعی
T5 سرد شده از یک فرایتد شکل دهی با دمای بالا و پیر شده به صورت مصنوعی
T6 عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده و پیر شده به صورت مصنوعی
T7 عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده و پایدار شده
T8 عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده، کار سرد و پیر شده به صورت مصنوعی
T9 عملیات حرارتی از نوع محلول سازی شده، پیر شده به صورت مصنوعی و سپس کار سرد شده
T10 سرد شده از یک فرایتد شکل دهی با درجه حرارت بالا، کار سرد شده و پیر شده به صورت مصنوعی
در بعضی موارد پسوندهای رده T دارای اعدادی بیش از یک رقم هستند مانند AA 224-T351 یا AA 6061-T651 که در این صورت باید موارد زیر را در نظر داشت
TX51 بیانگر تنش زدایی بوسیله کشش بعد از عملیات حرارتی عدد اول(عدد x)است.
TX52 بیانگر تنش زدایی بوسیله تنش فشاری بعد از عملیات حرارتی عدد اول(عدد x)است.
TX54 بیانگر تنش زدایی بوسیله ترکیبیاز کشش و فشاربعد از عملیات حرارتی عدد اول(عدد x)است.
TX6 بیانگر کار سرد به وسیله نورد تا کاهش 6 درصد از سطح مقطع، بعد از محلول سازی و سرد کردن است.
UNS
در سیستم نامگذاری UNS یا سیستم یکپارچه نام گذاری، آلیاژها با یک عدد پنچ رقمی مشخص می گردد. برای تمامی آلیاژهای آلومینیوم اولین رقم 9 است و چهار رقم بعدی مانند سیستم نام گذاری AA است. مثلا UNS 92XXX به آلیاژی از آلومینیوم و مس اشاره دارد.

سه شنبه, 30 دی 1393 15:05

اخبار1

این یک متن نمونه است برای مشاهده شما تا بدانید در این قسمت میتوانید متنهای دلخواه خود را قرار دهید . شما امکان قراردادن متن ، عکس و هر آنچه که نیاز دارید را خواهید داشت تنها کافیست این آیتم را در مدیریت مطالب  با نام .... . پیدا و باز نمایید سپس در ویرایشگر مطالب خود را وارد و ذخیره کنید به همین سادگی

دوشنبه, 22 دی 1393 12:35

فرم شادولاین

فرم شادولاین جهت پوشش سقف های در مناطق با بارش متوسط و

چهارشنبه, 01 بهمن 1393 11:41

ورق آلومینیوم

 ورق آلومینیوم داراي  موارد استفاده گسترده در صنایع مختلف از جمله صنايع خانگي و صنايع دريايي  و ديگر موارد استفاده ميشودكه  در ابعاد و ضخامت هاي  زير قابل ارايه ميباشد  :

دوشنبه, 22 دی 1393 09:04

آنادایز

این مجموعه قابلیت آنادایز سفید انواع ورق آلومینیوم را دارد

دوشنبه, 22 دی 1393 09:03

کویل آلومینیوم

کویل آلومینیوم در ابعاد وآلیازهای مختلف مورد استفاده در صنایع

دوشنبه, 22 دی 1393 09:03

فرم ذوزنقه

فرم ذوزنقه جهت پوشش سقف های در مناطق پر باران مورد استفاده

دوشنبه, 22 دی 1393 09:02

فرم سینوسی

فرم سینوسی ورق جهت پوشش سقف ها مورد استفاده در مناطق کم

صفحه1 از2